Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Nabór na 1 stanowisko ds. rozliczania dokumentów księgowych
Miejsce pracy:
Referat Wydatków i Dochodów Budżetowych
Termin składania dokumentów:
2021-08-06 15:00
Status naboru:
dokonano wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/21

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty (http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/)

w dniu 26 lipca 2021 roku

 

Dyrektor Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty ogłasza nabór

1 stanowisko ds. rozliczania dokumentów księgowych

w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty

 

 

I.    Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów dotyczących wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującymi zasadami obiegu dokumentów księgowych, zakładowym planem kont oraz klasyfikacją budżetową,

- prowadzenie ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym dowodów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, polityką rachunkowości, instrukcją obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowym planem kont,

- bieżące księgowanie dokumentów,

- sprawdzanie prawidłowości i kompletności dokumentów niezbędnych do księgowania,

- prowadzenie kontroli poprawności księgowań poprzez analizę zapisów na kontach analitycznych i syntetycznych,

- analizę i  uzgadnianie kosztów z wydatkami  według klasyfikacji budżetowej,

- bieżącą kontrolę dyscypliny budżetowej,

- współpracę z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania planów finansowych oraz zmian już zatwierdzonych planów finansowych dotyczących wydatków budżetowych,

- przygotowywanie i uzgadnianie danych do sprawozdawczości oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

II.     Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a)     Niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- wykształcenie kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia,

- doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości

- znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

- znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych,

- znajomość zagadnień dotyczących podatku VAT w  szczególności odwrotnego obciążenia oraz transakcji wewnątrz wspólnotowych,

- znajomość:

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

* ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

* ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

* ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

* rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

* rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

- obywatelstwo polskie,

a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

 

b)     dodatkowe:

- umiejętność biegłej obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,

- znajomość programów: Finanse Vulcan,

- umiejętność obsługi poczty elektronicznej,

  - doświadczenie w pracy w biurach rachunkowych, bankach, centrach usług wspólnych lub zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- samodzielność,

- komunikatywność,

- umiejętność analitycznego myślenia.

 

III. Warunki pracy na danym stanowisku:

naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej czterech godzin, kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, wyjazdy służbowe wg potrzeb, pomieszczenie pracy przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5 na 2 piętrze budynku, przemieszczanie się między piętrami (budynek wyposażony w windę).

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty w czerwcu 2021 roku wyniósł powyżej 6%.

 

V. Wskazanie wymaganych dokumentów:

- list motywacyjny,

- cv/życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,

- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

- oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich    danych    oraz    uchylenia    dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Sekretariacie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty na parterze w pokoju 121 lub przesłać pocztą na adres:

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5

85-805 Bydgoszcz

 

w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 roku z dopiskiem na kopercie „Nabór na 1 stanowisko ds. rozliczania dokumentów księgowych w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty – ogłoszenie nr 3/21”.

 

 

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

 

UWAGA:

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Aplikacje, które wpłyną do BBFO po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wynik naboru:

Bydgoszcz, dnia 26 sierpnia 2021 roku

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019r., poz. 1282)

Dyrektor Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty przekazuje informację o wyniku naboru na

1 stanowisko ds. rozliczania dokumentów księgowych

 w Referacie Wydatków i Dochodów Budżetowych

Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty


 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Ewelina Glonke, zam. w Bydgoszczy,


 

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze nr 3/21. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres działania ww. stanowiska.

Informację wytworzył:
Natalia Michalczak
Data wytworzenia:
2021-07-26
Wprowadził do BIP:
Natalia Michalczak
Data publikacji w BIP:
2021-07-26 15:05:06
Modyfikował:
Natalia Michalczak
Data ostatniej modyfikacji:
2021-10-15 12:42:13
Liczba odsłon:
446