Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Nabór na 2 stanowiska ds. naliczania wynagrodzeń
Miejsce pracy:
Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty
Termin składania dokumentów:
2021-10-19 15:00
Status naboru:
dokonano wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/21

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty (http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/)

w dniu 5 października 2021 roku.

Dyrektor Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty

ogłasza nabór

na 2 stanowiska ds. naliczania wynagrodzeń

 

I. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, list wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych,

- sporządzenie list wypłat wynagrodzeń wynikających z umów zleceń, umów o dzieło i innych tytułów,

- przesyłanie pasków wypłat dotyczących ww. wynagrodzeń i świadczeń,

- obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

- przygotowywanie paczek przelewów z wynagrodzeniami i potrąceniami,

- sporządzanie wydruków zestawień list płac potrzebnych do zaksięgowania,

- przygotowywanie raportów rozliczeniowych do ZUS,

- naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

- sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w celu rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników jednostek oświatowych,

- sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych dla pracowników jednostek oświatowych,

- wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych dla obecnych i byłych pracowników jednostek oświatowych,

- przygotowywanie i przekazywanie danych niezbędnych do uzupełnienia sprawozdań GUS dotyczących wynagrodzeń,

- sporządzanie i przekazywanie innych danych do placówek oświatowych,

- archiwizacja dokumentów będących w posiadaniu Wydziału Płac.

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a) Niezbędne:

- wykształcenie średnie,

- minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń,

- znajomość:

* ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela,

* ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

* rozporządzania Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

* ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

- obywatelstwo polskie,

Kandydat powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

 

b) dodatkowe:

- umiejętność biegłej obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,

- doświadczenie w pracy w jednostkach oświatowych, biurach rachunkowych, centrach usług wspólnych lub zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół,

- umiejętność obsługi poczty elektronicznej,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- samodzielność,

- komunikatywność,

- umiejętność analitycznego myślenia.

 

 III. Warunki pracy na danym stanowisku:

Naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej czterech godzin, kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, wyjazdy służbowe wg potrzeb, pomieszczenie pracy przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5 na parterze budynku, przemieszczanie się między piętrami (budynek wyposażony w windę).

 

 IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty we wrześniu 2021 roku wyniósł powyżej 6%.

 

 V. Wskazanie wymaganych dokumentów:

- list motywacyjny,

- cv/życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,

- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie

-      oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie pracy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich    danych    oraz    uchylenia    dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Sekretariacie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty na parterze w pokoju 121 lub przesłać pocztą na adres:

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5

85-805 Bydgoszcz

 

w terminie do dnia 19 października 2021 roku z dopiskiem na kopercie

 „Nabór na 2 stanowiska ds. naliczania wynagrodzeń w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty – ogłoszenie nr 6/21”.

 Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

 

UWAGA:

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Aplikacje, które wpłyną do BBFO po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynik naboru:

 

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019r., poz. 1282)

 

Dyrektor Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty przekazuje informację o wyniku naboru na

2 stanowiska ds. naliczania wynagrodzeń w Wydziale Płac

 

 

                Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska została wybrana Pani Katarzyna Fryger zam. w Bydgoszczy. Na drugie stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

 

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze nr 6/2021. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres działania ww. stanowiska.

W ocenie Zespołu kwalifikacyjnego pozostali kandydaci biorący udział w naborze nie spełnili w wystarczającym stopniu wymagań i oczekiwań, jakie stawia się kandydatowi na stanowisku ds. naliczania wynagrodzeń Wydziale Płac.

Informację wytworzył:
Natalia Michalczak
Data wytworzenia:
2021-10-05
Odpowiedzialny:
Karina Fuksiewicz
Wprowadził do BIP:
Natalia Michalczak
Data publikacji w BIP:
2021-10-05 10:40:59
Modyfikował:
Marcin Kokot
Data ostatniej modyfikacji:
2021-11-03 11:19:51
Liczba odsłon:
1079