Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Nabór na 2 stanowiska ds. środków trwałych
Miejsce pracy:
Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty
Termin składania dokumentów:
2021-10-29 15:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/21

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty (http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/)

w dniu 15 października 2021 roku

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2019r., poz. 1282)

Dyrektor Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty ogłasza nabór na wolne

2 stanowiska ds. środków trwałych

 w Referacie Środków Trwałych

Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 

I. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- ewidencja i wycena majątku zgodnie z Polityką Rachunkowości,

- klasyfikowanie majątku oraz przypisywanie stawek amortyzacyjnych,

- uzgadnianie stanów ewidencji ksiąg pomocniczych z ewidencją księgową,

- dokonywanie umorzeń,

- inwentaryzacja majątku,

- współpraca z jednostkami obsługiwanymi.

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a) Niezbędne:

- wykształcenie minimum średnie,

- umiejętność biegłej obsługi komputera,

- wykształcenie kierunkowe: finanse, rachunkowość lub ekonomia,

- znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

- znajomość:

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

* ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o Pracownikach samorządowych,

* ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości,

* ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- obywatelstwo polskie,

a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

b) dodatkowe:

- prawo jazdy,

- doświadczenie w pracy w biurach rachunkowych, centrum usług wspólnych, jednostkach oświatowych lub zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- samodzielność,

- komunikatywność,

- umiejętność analitycznego myślenia.

 

III. Warunki pracy na danym stanowisku:

Naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej czterech godzin, kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, wyjazdy służbowe wg potrzeb, pomieszczenie pracy przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5 na pierwszym piętrze budynku, przemieszczanie się między piętrami (budynek wyposażony w windę).

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty we wrześniu 2021 roku wyniósł powyżej 6%.

 

V. Wskazanie wymaganych dokumentów:

- list motywacyjny,

- cv/życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,

- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Sekretariacie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty na parterze w pokoju 121 lub przesłać pocztą na adres:

 

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5

85-805 Bydgoszcz

 

w terminie do dnia 29 października 2021  roku z dopiskiem na kopercie

 

Nabór na 2 stanowiska ds. środków trwałych

w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty – ogłoszenie nr 7/21”.

 

 

 

UWAGA:

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Aplikacje, które wpłyną do BBFO po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Bydgoszcz, dnia 25 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019r., poz. 1282)

 

Dyrektor Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty przekazuje informację o wyniku naboru na

2 stanowiska ds. środków trwałych w Referacie Środków Trwałych

 

 

                Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostały wybrane Pani Patrycja Drążkowska zam. w Bydgoszczy i Pani Paulina Rochucka zam. w Bydgoszczy.

 

Uzasadnienie:

Wyżej wymienione kandydatki spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze nr 7/2021. W postępowaniu konkursowym wykazały się znajomością zagadnień wchodzących w zakres działania ww. stanowiska.

 

 

 

Informację wytworzył:
Natalia Michalczak
Data wytworzenia:
2021-10-15
Odpowiedzialny:
Karina Fuksiewicz
Wprowadził do BIP:
Natalia Michalczak
Data publikacji w BIP:
2021-10-15 12:38:19
Modyfikował:
Karina Fuksiewicz
Data ostatniej modyfikacji:
2021-11-25 11:20:45
Liczba odsłon:
1290