Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Deklaracja dostępności

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5
85-805 Bydgoszcz
tel.: 525856888, 525856889, 885553228
e-mail: biuro@bbfo.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karina Fuksiewicz, karina.fuksiewicz@bbfo.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 525856828. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego znajduje się w zakładce "Statut/dokumenty" pod następującym adresem:

http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/200/150/info/1767/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego.html  

 

1)      Dostępność wejścia do budynku:

Do budynku prowadzą trzy wejścia (dwa od strony parkingu oraz wejście główne od ul. K.K. Baczyńskiego). Wejście główne (wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych) jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biura. Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy portierni.

2)      Dostępność korytarzy, schodów i wind:

W budynku nie ma progów utrudniających wjazd wózkiem inwalidzkim do pokoi, a szerokość drzwi i korytarzy zapewnia swobodny przejazd. Budynek wyposażony jest w windę osobową o wymiarach pozwalających na wjazd wózka inwalidzkiego, z nakładkami braille´a na wewnętrznym panelu sterującym windą. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Biura istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób (taką prośbę należy przekazać pracownikowi portierni). Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku.

3)      Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym do budynku BBFO.

4)      Dostępność parkingu:

Bramy wjazdowe na teren BBFO znajdują się od ul. Sandomierskiej oraz od ul. Baczyńskiego. Na terenie BBFO znajduje się parking dostępny dla pracowników BBFO oraz interesantów, czynny w godzinach 6:00-17:30 (z wydzielonymi dwoma miejscami postojowymi wyłożonymi kostką brukową pełną, reszta jest wyłożona kostką ażurową). Brak miejsc postojowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do siedziby BBFO można dojechać komunikacją miejską (linia autobusowa nr 53), realizującą kursy pojazdami niskopodłogowymi.

5)      Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku BBFO.

6)      Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Informację wytworzył:
Karina Fuksiewicz
Data wytworzenia:
2023-03-24
Wprowadził do BIP:
Natalia Michalczak
Data publikacji w BIP:
2020-09-22 08:44:31
Modyfikował:
Karina Fuksiewicz
Data ostatniej modyfikacji:
2023-03-24 08:00:14
Liczba odsłon:
2589